شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1388

خدا بیامرزدش. می‌گفت آخرسر همه‌چیز را حکیم‌باشی می‌خورد. نگفته بود حکیم باشی شدن چقدر کار می‌برد و فکرش را هم نمی‌کردیم این همه‌چیز شامل چه چیزهایی که نمی‌شود!