شنبه 25 دی‌ماه سال 1389
بابا جان من!! منی که در این بیابان تاریک تنها نشسته ام و زل زده ام به آسمان پر ستاره، بی عینک، دغدغه ام اصلن این نیست که ما تحتم را عقرب بگزد یا جانوری از پاچه‌ام بالا بخزد. این را هم بدان که نمی‌دانم دغدغه ام اصلن چیست!