ادبیات دولتی

بنده امشب قصد ندارم به عقبه‌ی موضوع ورود کنم!