نکند تمام شود.

پاک یادم رفته. کجا بودیم؟ نکند تمام شود...