دوشنبه 7 آذر‌ماه سال 1384

ها؟! چرا همه چیو دوتا می‌بینم؟ فک کنم واسه اینه که دوتا چشم دارم... آره!... ببینم شماها که چار تا چشم دارین این دوتا رو چندتا می‌بینین؟